Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020

 ABSOLWENCI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat znajdziecie pełną ofertę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdują się dane o każdej planowanej klasie I wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Kandydat może sam zakładać swoje konto na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym musisz podać, wymagane dane osobowe oraz ustalić, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 13 maja 2019 r.

2.

1.W okresie rekrutacji tj. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru podanie (jeden wzór do wszystkich typów szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna ),

2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte przez szkołę i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach - należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

3. Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu; jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.                                              

3.

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki mogą zmienić swoje preferencje w Systemie Elektronicznego Naboru. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru, która anuluje poprzedni wybór.

4.

Po dniu 25 czerwca 2019 r. kandydaci nie mają dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru w zakresie dotyczącym zmiany preferencji. Rozróżnienie szkół odpowiednio na ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oznaczone jest kolorami. Kolor zielony to szkoły ponadgimnazjalne, kolor niebieski – szkoły ponadpodstawowe.

 

5.

Należy pamiętać, że liczba planowanych oddziałów klas pierwszych nie oznacza, że wszystkie te oddziały klasowe powstaną. Na tzw. etapie symulacji część z nich zostanie zamknięta, co będzie wynikiem zbyt małej liczby kandydatów do tych klas. W związku z tym ważne jest, by w swoim podaniu (zgłoszeniu) dokonać możliwie pełnego wskazania wybieranych klas zgodnie ze swoimi priorytetami.link do rekrutacji:       https://swietokrzyskie.edu.com.pl/